۸ راﻫﮑﺎر ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ

۸ راﻫﮑﺎر ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. روﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﻢ وﻗﺖ ﻧﺪارﯾﻢ. ﻫﺮﭼﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺻﺒﺮ ﻣﺎ ﻫﻢ در ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎ ﻣﺸﻐﻠﻪ دارﯾﻢ، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﻪ، زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ واﻗﻌﯽ از ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﺪارﯾﻢ. ﻓﺸﺎر ﮐﺎری، ﺧﺎﻧﻮاده و رواﺑﻂ، ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺮس ﻣﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪ و آراﻣﺶ و ﺧﻮﻧﺴﺮدی دروﻧﻤﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ. اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺑﺎﺷﯿﻢ و آراﻣﺶ دروﻧﯽ ﻣﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ؟

۱. ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺻﺒﺮ، اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در دﺳﺘﺎﻧﻤﺎن، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ درون ﺟﯿﺐ ﻣﺎن ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺎ ﭘﯿﺎم ﺑﺎ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﻮﯾﻢ. ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺮای دﯾﺪن ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ او را ﺑﺪون ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪن، در واﺗﺴﺎپ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ. اﯾﻦ راﺣﺘﯽ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺧﯿﺎﻟﻤﺎن را راﺣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ آﺳﺎن ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽ روﻧﺪ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ. آن ﻗﺪر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ ﻋﺎدت ﮐﺮده اﯾﻢ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد، آﺷﻔﺘﻪ و ﻋﺼﺒﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ. ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ درک ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ.

۲. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ ﻫﺎ ﻣﺎ دﭼﺎر اﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ زﯾﺮا از ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ. ﺑﺮای اﺟﺘﻨﺎب از اﯾﻦ اﻣﺮ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی اﺻﻠﯽ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺟﻮاب ﻧﺪاد، از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ. اﯾﻦ ﮐﺎر، ﻓﺸﺎر روی ﺷﻤﺎ را ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺷﮑﺴﺖ ﭘﻼن A، ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﻣﺎده ﻫﺴﺘﯿﺪ.

۳. ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ

وﻗﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن، ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ. ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺳﺮزﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺧﻮدش ﺑﻪ زﻣﺎن اﺣﺘﯿﺎج دارد. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺮﻣﺸﻐﻠﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ. ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ: “ﺳﺮم ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻠﻮغ اﺳﺖ. ﺣﺘﯽ وﻗﺖ ﺳﺮﺧﺎراﻧﺪن ﻫﻢ ندارم.” ﺧﺐ، ﭼﺮا ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﮔﺸﺘﻦ در ﻓﻀﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﯾﺎ ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ وﻗﺖ ﻧﺪارﯾﺪ؟)اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ(. از زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺎری ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﮐﺎری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻣﺪاوم و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ، در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﺳﻮده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ آزرده ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.

۴. آﺳﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ

اﻏﻠﺐ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ، ﭼﻪ ﺧﻮب و ﭼﻪ ﺑﺪ، ﺑﺎزﺗﺎب ﻫﺎﯾﯽ از اﻓﮑﺎر و ذﻫﻨﯿﺎت ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. زﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ، ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ آن ﮐﺎرﻫﺎ ﺳﺨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺎ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ذﻫﻨﯿﺖ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آن ﮐﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﭘﺪرﺑﺰرگ و ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﻫﺎی ﻣﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه را ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﺒﺮه ﻫﺴﺘﯿﻢ! ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ! ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. آﺳﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، اﻓﮑﺎر ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾﺎ ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ.

۵. ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ورزش ﮐﻨﯿﺪ

ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻧﮕﺮش ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ، ﻋﺼﺒﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ. داﺷﺘﻦ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس و دور ﻣﺎﻧﺪن از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﺳﺎﻟﻢ ﻏﺬا ﺧﻮردن، ﺧﻮاب ﮐﺎﻓﯽ و ورزش ﮐﺮدن، ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ و اﻧﺪورﻓﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎی ﺧﻮب ﺑﺪن را ﺗﺮﺷﺢ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﯽ، ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮی را ﻫﻢ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

۶. درک ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ

ﻣﺎ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ی دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺧﻮب و ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ دِﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم آرزوﻫﺎﯾﻤﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ درک ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ آن ﭼﻪ در ﮐﻨﺘﺮل دارﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻼف ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻫﻢ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ. اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ، ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻼن ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽ رﺳﻨﺪ و ﺟﻮاب ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﮕﺮان ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از داﯾﺮه ی اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺸﻮﯾﺪ.

۷. از ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﺮدارﯾﺪ

ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: »ﻗﺒﻞ از ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی، ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آن ﭼﯿﺰ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺎدی را ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎ را از ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ«. ﻣﺎ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﯾﺎ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس وﻗﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﻢ و ﻧﺎﻗﺺ درﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﻓﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ، ﮐﻤﮑﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. ﺳﺆال ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ، ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ نکنید.

۸. ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮدارید

ﺳﻌﯽ ﻧﮑﯿﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را در ﯾﮏ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. ﺗﻤﺮﮐﺰﺗﺎن را روی اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﮐﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ. ﻣﻐﺰﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﺘﯽ ﺗَﺴﮏ)ﭼﻨﺪﮐﺎره( ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎﻟﺘﯽ ﺗَﺴﮏ ﺑﻮدن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دﻟﺨﻮاه ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ. ﯾﮏ ﮐﺎر را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺳﺮاغ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﺮوﯾﺪ. زﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﺘﯽ ﺗﺴﮏ ﺑﻮدن ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده اﯾﺪ، در واﻗﻊ ﺑﺎ دوﺑﺎره اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎرﻫﺎ از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد، زﯾﺮا روی ﻫﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ نداشته اید