ساده سازی مدیریت ریسک با کمک استاندارد ISO 31001:2018 تجدید نظر شده

ساده سازی مدیریت ریسک با کمک استاندارد ISO 31001:2018 تجدید نظر شده

در تاریخ ۱۵ فوریه سال ۲۰۱۸، دستورالعمل استاندارد مدیریت ریسک ISO 31001:2018 پس از مدت ها انتظار برای تجدید نظر، منتشر شد. این راهنما بیانگر اهمیت مدیریت ریسک در محیط های کاری امروزی می باشد.

طبق استاندارد جدید ISO 31000:2018 مهمترین هدف در مدیریت ریسک ، مقوله ی ارزش آفرینی می باشد.
رهبری قوی، تعهد و رویکرد یکپارچه از جمله نقاط تمرکز این استاندارد می باشند. این استاندارد دارای ساختاری واضح و راهنمایی جامع برای تمامی سازمان ها می باشد.

هرچند ISO 31000:2018 برای اهداف مربوط به صدور گواهینامه کاربردی ندارد ولی در زمینه مقایسه شیوه های مدیریت ریسک با معیار های بین المللی شناخته شده و در ادامه تعیین دستورالعمل برای ممیز های داخلی و خارجی قابل استفاده می باشد.

تفاوت اصلی بین استاندارد ها چیست؟
• اصول مدیریت ریسک بازنگری شده است.
• تاکید بر اهمیت رهبری در سطح مدیریت عالی و یکپارچگی مدیریت ریسک که با اداره سازمان شروع می شود.
• تاکید بیشتر بر روی ماهیت پیوستگی مدیریت ریسک و علم به این موضوع که کسب تجربیات، دانش و تحلیل های جدید می تواند منجر به تجدید نظر در عناصر فرآیند، اقدامات و کنترل در هر مرحله از فرآیند شود.
• ساده سازی محتوا با تاکید بیشتر بر روی تقویت یک مدل سیستم باز برای رفع انواع نیاز ها

شرکت DQS چگونه می تواند در زمینه سیستم های مدیریت ریسک با شما مشارکت داشته باشد؟
• در صورت درخواست برگزاری کارگاه های آموزشی در محل سازمان
• شرکت DQS جهت ارزیابی سیستم فعلی مدیریت ریسک شما، مقایسه با استاندارد های موجود و مشخص نمودن توانایی در بهبود، ممیز های خارجی معرفی می کند.