آموزش

رویداد های پیش رو

There are no upcoming events at this time.

رویداد های گذشته

تشریح الزامات ISO 22716: 2007

اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎھﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ آراﯾﺸﯽ و ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ

Find out more »

تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO 45001:2018

بیش از ۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰ : این تعداد حوادث شغلی مختلف در سال ۲۰۱۳ است. عدی هولناک برای همه افرادی که به نوعی از این حوادث ضربه خورده اند

Find out more »

تشریح الزامات ISO 10008: 2013

در تجارت الکترونیک که در عصر جدید ارتباطی ظهور کرده است به مکان نیازی ندارد و خرید و فروش به وسیله رایانه انجام می‌شود. تجارت الکترونیک را به صورت عامیانه می‌توان انجام هر گونه امور تجاری به صورت آنلاین و اینترنتی بیان کرد 

Find out more »دریافت جزوه آموزشی