دریافت گواهینامه بین المللی GC MARK مهر تاییدی بر نشان سبز مترو تهران

شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه موفق به دریافت گواهینامه بین المللی GC Mark از سوی شرکت DQS و تایید اعتبار از شرکت DAKKS آلمان شد. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران؛ این گواهینامه مهر تائیدی بر نشان برتر شرکت سبز( Green Company) است که برای اولین بار در صنعت حمل و نقل ریلی کشور به شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران اهدا شده است.

پس از دریافت این نشان،  امسال نیز در فرآیند  دو روزه ممیزی از سوی شرکت های آلمانی شرکت بهره برداری مترو موفق به دریافت تائیدیه نشان سبز و گواهینامه  بین المللی  GC Mark  شد. ممیزان اعزامی از آلمان در پایان این بررسی  تاکید کردند که تجربه کاری، وحدت رویه و دقت عمل  کارکنان شرکت بهره برداری درکلیه حوزه ها برایشان بسیار جالب توجه بوده است.

دریافت این گواهینامه  بین المللی  برگ زرین دیگری در افتخارات شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه مبنی بر رعایت استاندارها و شاخص های زیست محیطی بین المللی است.

Leave a Comment

We would be glad to get your feedback. Take a moment to comment and tell us what you think.