آموزش

رویداد های پیش رو

There are no upcoming events at this time.

رویداد های گذشته

نشست نیم روزه زنجیره ارزش استراتژی

نشستی با مدیران ارشد سازمان ها، شرکت ها و تولیدی های بزرگ ایران با هدف هم اندیشی برای ارتقاء فرآیند های ممیزی با محوریت استراتژی

Find out more »